AntidopingTarm Idrætscenter tager afstand til doping og er medlem af

Doping accepteres ikke. Enhver form for salg eller indtagelse af vækstfremmende præparater – doping – medfører øjeblikkelige bortvisning og medfører straks politianmeldelse.

Læs mere på: Anti Doping Danmark

Læs Anti Doping Danmarks folder:

Klik her

Medlemsbetingelser for motions- og fitnesscentre med individuel samarbejdsaftale med ADD

1. Medlemsbetingelser for motions- og fitnesscentre som har en samarbejdsaftale direkte med Anti Doping Danmark vedrørende dopingkontrol 
Det er en betingelse for centrets samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark (ADD), at nedenstående retningslinjer om dopingkontrol indgår i centrets medlemsbetingelser, således at personer, der træner i centret, bliver gjort bekendt med rettigheder og forpligtelser i forbindelse med dopingkontrol. Dette kan ske på centrets hjemmeside og/eller ved opslag i centret.

2. Baggrund og formål 
Med baggrund i ‘Lov om fremme af integritet i idrætten’ har centret og ADD indgået en samarbejdsaftale om bekæmpelse af doping. Samarbejdsaftalen skal sikre, at ADD kan gennemføre dopingkontrol i centret, og at overtrædelser af aftalen sanktioneres i overensstemmelse med aftalen.

3. Definition af doping 
I denne samarbejdsaftale betragtes ‘doping’ som stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler samt sløringsstoffer for anabole steroider.

4. Dopingkontrol 
ADD foretager kontrolbesøg i centret på baggrund af en risikovurdering. Kontrolbesøg forestås af ADD’s fitnesskonsulenter.

ADD’s dopingkontrol udføres i overensstemmelse med ADD’s til enhver tid gældende procedure for dopingkontrol.

Dopingprøverne analyseres på et WADA-akkrediteret laboratorium eller på et laboratorium, som ADD vurderer opfylder tilsvarende krav om kvalitet, sikkerhed og anonymitet.

ADD videregiver oplysninger om resultatet af en dopingprøve eller anden overtrædelse af samarbejdsaftalens regler til centret og kan videregive oplysninger til ADD’s relevante samarbejdspartnere.

5. Forpligtelser for personer, der benytter centret 
Brug af dopingmidler er forbudt for personer, der benytter centret, jfr. definitionen på doping ovenfor.

Salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af centret.

Enhver, der er til stede i centret, er forpligtet til at afgive dopingprøve, hvis personen indkaldes til dopingkontrol i overensstemmelse med ADD’s procedure for dopingkontrol. Dopingprøven skal afgives som en urinprøve i overværelse af en ADD-fitnesskonsulent eller en eskorte udpeget af ADD’s fitnesskonsulent.

Undladelse af at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil og anden unddragelse af dopingkontrol sidestilles med positiv dopingprøve.

Tilståelse eller offentlig indrømmelse af brug af doping, salg af dopingmidler m.v. kan sidestilles med positiv dopingprøve og kan efter indstilling fra ADD medføre sanktion.

6. Resultathåndtering 
Såfremt en person er testet negativ, registrerer ADD resultatet og orienterer centret. Personen kan få udleveret sit analyseresultat ved henvendelse til ADD.

Vurderingen af, om en person har overtrådt samarbejdsaftalen, foretages i første omgang af ADD. Såfremt en person er testet positiv, eller ADD konstaterer anden overtrædelse af samarbejdsaftalen, sender ADD sagen til centret til videre behandling og afgørelse.

Afgørelser truffet af centret i 1. instans kan appelleres til Dopingappelinstansen af personen og ADD. Appellen skal indbringes senest fire uger efter modtagelse af meddelelsen om sanktionen. Appellen har ikke opsættende virkning.

7. Sanktioner for overtrædelse af samarbejdsaftalen 
Ved første overtrædelse skal centret udelukke personen i to år fra alle motions- og fitnessaktiviteter i centret.

Herudover skal centeret oplyse personen om, at der på baggrund af overtrædelsen vil ske en udelukkelse i to år fra:

  • Alle motions- og fitnessaktiviteter i fitnesscentre, der er medlem af Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) eller har en individuel samarbejdsaftale med ADD,
  • Alle aktiviteter, der er omfattet af ‘Dopingreglement for motionsidræt’
  • Hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for foreninger og selvejende institutioner under Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten), DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Endvidere skal centret oplyse personen om, at vedkommende er udelukket i fire år fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af ‘De nationale antidopingregler’.

Ved anden overtrædelse skal der ske udelukkelse i fire år fra både de anførte motions- og fitnessaktiviteter samt fra konkurrenceaktiviteter, der er omfattet af ‘De nationale antidopingregler’.

Ved tre eller flere overtrædelser kan der ske udelukkelse for bestandig fra både motions- og konkurrenceaktiviteter.

Såfremt en person, der har overtrådt § 4, har ydet omfattende assistance til ADD, der medfører, at ADD eller politiet opdager en anden persons overtrædelse af antidopingreglerne, eller som medfører, at politiet opdager eller konstaterer en anden persons lovovertrædelse, kan centret efter indstilling fra ADD gøre en del, dog højst tre fjerdedele, af den udelukkelsesperiode, der ellers ville være gældende, betinget af, at personen ikke overtræder antidopingreglerne i perioden.

Hvis en person overfor ADD frivilligt indrømmer at have anvendt doping, uden at personen har afgivet dopingprøve, og denne indrømmelse er det eneste pålidelige bevis på dopingbrugen på tidspunktet for indrømmelsen, kan centret efter indstilling fra ADD reducere udelukkelsesperioden, men ikke til under halvdelen af den udelukkelsesperiode, der ellers ville være gældende.

8. Status under udelukkelse 
En person, der er udelukket, må ikke under udelukkelsen træne i centret eller i andre centre, der har samarbejdsaftale med ADD. Personen må heller ikke deltage i konkurrencer eller aktiviteter, herunder træningslejr, opvisning eller træning, som er godkendt eller arrangeret af DIF eller dettes specialforbund, DGI, Firmaidrætten eller en klub/forening herunder, eller i konkurrencer, der godkendes eller arrangeres af en professionel liga eller en organisation, der arrangerer idrætsarrangementer på internationalt eller nationalt plan.

Hvis en person, der er udelukket, overtræder forbuddet mod deltagelse under udelukkelsen som beskrevet i stk. 1., skal centret efter indstilling fra ADD beslutte, at den oprindelige udelukkelsesperiode starter forfra fra datoen for overtrædelsen.

9. Dopingregistret 
ADD fører et elektronisk register (dopingregistret), der indeholder oplysninger om personer, der er idømt en dopingsanktion. Personer, der ikendes sanktion efter samarbejdsaftalen, vil blive registreret i dopingregistret efter de gældende regler herfor.

10. Gensidig anerkendelse 
Afgørelser vedrørende sanktioner m.v. truffet af andre centre, der har samarbejdsaftale med ADD, DIF’s Dopingnævn, DIF, DGI og Firmaidrættens fælles Motionsdopingnævn samt af andre antidopingorganisationer i overensstemmelse med World Anti Doping Code, har automatisk gyldighed for centret.

Disse medlemsbetinger er gyldige fra indgåelse af samarbejdsaftale med ADD